اسباب‏ بازى‏ها
جمع و جور كردن اسباب‏ بازى‏ها بر عهده پدر و مادر يا كودكان؟
نيره پارسا بعضى والدين از بى نظمى كودك شان گِله دارند و اظهار مى كنند كه كودك پس از پايان بازى، اسباب بازى هايش را به حال خود رها كرده، در جمع و جور و مرتب كردن آنها كمكى نمى كند. كودكان از خردسالى بايد ياد بگيرند اسباب بازى ها را خود جمع و مرتب كنند. اين وضع شروع مرحله آشناسازى كودكان با قواعد نظم و…