ارزش هاى انسانى
تساوى زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ
از منظر اسلامى، انسان داراى کرامت ذاتىِ الهى است. احترام به کرامتِ انسانىِ انسان‏ ها نخستین اصلى بود که شعله ‏هاى هدایت و ایمان را در دل‏هاى آحاد مردم برافروخت و سبب گردید انسان‏ ها، اعم از زن و مرد، فوج فوج به دامان پر مهر اسلام، پناه آورند. این نگاه، هرگز جنس یا گروهى را استثنا نمی‏ کرد، بلکه همه آ…
بررسى مبانى حجاب و عفاف در قرآن
چکیده «حجاب و عفاف»در قاموس بشرى، واژه هاى آشنایى هستند که در گذر زمان از سنت به سوی  مدرنیته، فراز و نشیب هاى زیادى را طى کرده است. در این میان مردان و زنان(به خصوص زنان) در مسیر تند باد حرکت به سوى مدرنیسم، در معرض برهنگى فرهنگى و فرهنگ برهنگى قرار گرفتند تا در توسعه سرمایه دارى نقش خویش را ایفا کنند.…
آزادى زنان از دیدگاه امام خمینى(ره)
(خداوند انسان را آزاد آفریده و به او قدرت تفکر داده است تا با اندیشه خویش، راه سود و زیان را بازشناسد و آن چه را که به سود خود مى بیند، انتخاب کند. اما گاهى اتفاق مى افتد که انسان آزادى خویش را چنان از دست مى دهد که گویى از ابتدا همانند یک ماشین، بى اراده آفریده شده است).۱ (آزادى در اسلام، مفهومى ا…