ارزش انسانی
عدم رعایت قصاص نفس در برابر نفس در مورد زنان
قصاص نفس در برابر نفس چرا در مورد زنان رعایت نمیشود و در قتل زن، اعدام وجود ندارد مگر با پرداخت قسمتی از دیه نفس ؟ پاسخ: مقدمه:«در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامی تفاوت هائی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد هم چنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت ها بین زن و مر…