ارتباطات خانوادگی
خانواده خوشبخت
شاید فکر کنید در این زمانه ی پر مشغله، وقتی برای استراحت یا تفریح در کنار اعضای خانواده باقی نمی‌ماند، اما با کمی دقت و حوصله درخواهید یافت که راه‌های بسیار ساده و ملموسی وجود دارد که از آن طریق می‌توانید آرامش بیشتری در روزهای پر مشغله بدست آورید. شوخی و تفریحات خودجوش، گفتگوهای صمیمانه و تغییر و اصلاح شرای…