نوشته‌ها

اخباری گری پیدایش و پیامدها

اشاره: اخباری گری در حوزه علوم حدیث شیعه مکتبی است که ظاهرا در برابر اصول گرایی از آن نام برده می شود. گاهی بر حوزه های علمیه شیعه فضای اخباری گری حاکم بوده است. البته در احکام چندان اختلافی هم بین اصول گرایی و اخبار گرایی وجود ندارد اما در طرز استباط احکام اختلاف بین این دو مکتب وجود دارد . در این مق…