احساس گرا
زنان احساس گرا، مردان قدرت مدار
 تحقيقات علمي نشان مي دهد كه 75% عمر هر كدام از ما صرف ارتباط با ديگران مي شود. ولي فقط 10% انسان هاي كره زمين مي دانند چگونه ارتباط برقرار كنند و 90% ما بلد نيستيم و چون ارتباطهايمان مناسب نيست در خانواده، در دانشگاه، در محل كار و... دائم دچار مشكل هستيم و دائم از هم گله داريم. زماني که وارد زندگي مشترك مي شويم، به …