نوشته‌ها

اسرار مناسک حج

اشاره حج و هر عبادت دیکری، زمانی به حقیقت عبودیت نزدیک شده و مقدمه ای برای رسیدن به معبود می شود که عابد رمز و راز اجزای آن را بفهمد و نسبت به حقیقت هر یک از اعمال و چگونگی انجام آنها آشنا باشد. حج در اسلام از عباداتی است که متشکل از عمال متعدد و مختلف است و این عمال دارای ترتیب و در مکانهای خاصی انجام م…

اسرار تقصیر

چکیده مراسم حج دارای اعمالی است که انجام آنها از سوی شارع مقدس واجب شده است. این اعمال در جاها و زمانهای خاصی انجام می گیرد. یکی از این اعمال تقصیر است که در زمان خاصی باید حجاج انجام دهند. در این مقاله به صورت اجمال به این مسئله پرداخته شده است.       «تقصیر»؛ یعنی کوتاه نمودن مقد…

مناظره امام جواد علیه السلام در خرد سالی با یحیی بن اکثم

 وقتی مأمون از طوس به بغداد آمد، نامه ای برای حضرت جواد - علیه السلام- فرستاد و امام را به بغداد دعوت کرد. البته این دعوت نیز مثل دعوت امام رضا به طوس، دعوت ظاهری و در واقع سفر اجباری بود. حضرت پذیرفت و بعد از چند روز که وارد بغداد شد، مأمون او را به کاخ خود دعوت کرد و پیشنهاد تزویج دختر خود ام الفضل را…