اجازه شوهر
نقش زن و شوهر در آرامش خانواده (3)
در دو قسمت گذشته به برخى از عواملى كه زمينه آرامش خانواده را فراهم مى كند پرداخته شد. اينك در آخرين قسمت اين بحث، به دو عامل ديگر اشاره مى كنيم و آن گاه پرتو اين آرامش بر فرزندان را به اختصار مرور مى كنيم. 7ـ خروج از منزل با اجازه شوهر با توجه به اجتماعى بودن انسان و لزوم حفظ حد و مرزهاى اجتماعى…