ابیوردی
ادبیّات عاشورا
 اشاره: عاشورای حسینی باعث تحول بسیار عمیقی در ادبیان عرب و فارسی شده. این نهضت شعرای فارسی زبان را از دل و جان تحریک نموده و باعث گردید که در اشعری را درباره قیام عاشورا و نهضت حسینی بسرایند. همچنین مدیحه سرایی از سوی شاعران فارسی گوی در ادبیان فارسی ابداع گردیده و امروز مداحان و روضه خوانان جمگلی از ا…
انوری ابیوردی
اشاره: اوحدالدّین علی بن محمّد انوری معروف به انوری ابیوردی و «حجّه الحق» از دانشمندان و شاعران ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان است. انوری، در فلسفه، ریاضیات، نجوم و موسیقی دانشمند بود. او «عیون الحکمه» بوعلی را بازنویسی کرده و در البشارات فی شرح الاشارات ، اشارات او را شرح کرده است. انوری ابیوردی،…
مدائح اهل بیت در اشعار اوحدالدین على (انورى) بیوردى
انورى ابیوردى اوحدالدین على (انورى) ابیوردى(متوفاى ۵۸۵ هـ  . ق) در شمار سخنوران بزرگ زبان فارسى است و برخى او را با حکیم فردوسى (متوفاى ۴۱۶ هـ  . ق) و شیخ اجل سعدى شیرازى در شعر و ادب مقایسه کرده اند: در شعر، سه تن پیمبرانند *** قولى است که جملگى برآنند فردوسى و انورى و سعدى *** هر چند که: «لا نَبِىّ…