ابو عمره انصاری
ابو عمره انصاری (بشیر بن عمر)
دراسم او اختلاف است، بعضی مثل ابن حجر و دیگران نام‏های مختلف برای او نقل کرده ‏اند، از جمله: بشیر، ثعلبه، اسامه، رشید، اسیدو او فرزند «عمرو بن محصن انصاری» و از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله است و در جنگ بدر، اُحد و خندق و... در رکاب پیامبر خداصلی الله علیه و آله با مشرکان و دشمنان اسلام جنگید.و…