ابر
امام علی در میان ابر(سحاب)
مسلم بن حجاج نیشابوری در اقدامی خلاف و غیر اخلاقی اقدام به قلب واقعیت نموده و حدیث نبوی را تحریف و از آن استنباط طعن علیه مذهب حقه نموده است.«ان الرافضه تقول: ان علیا فی السحاب…»شیعه می گوید: علی در میان ابر است. احادیث شیعه از زمان رسول خدا(ص) ضبط گردیده و عقائد شیعه در آثار کلامی آنان به طور مشروح …