آیین یهود
نماز در شریعت پیامبران گذشته
جایگاه نماز در ادیان غیر ابراهیمی  از آنجائی که خداوند سرشت انسان را خداپرست آفریده و خداشناسی و خداگرایی فطری است، لذا بشر در طول تاریخ همواره به دنبال پرستش و عبادت معبودی بوده است که مظهر و نمود عینی آن عبادت در ادیان الهی، در نماز تجلّی یافته است. امّا اگر بیشتر درباره این موضوع کنکاش کنیم در می …
نژاد پرستی و خود برتر بینی در آیین یهود
پیروان آیین یهودیت که در قوم یهود خلاصه می شوند به مردم دیگر ادیان با دید تحقیر آمیز نگاه می کنند و به دیگر مردمان شخصیت قائل نیستند، این خود برتر بینی تا حدی است که یهودیان با عنصر غیر یهودی ازدواج نمی کنند و این ازدواج را حرام می دانند و با مردمان غیر از خود که آنان را «گوییم» می نامند. نمی جوشند و هیچ گاه …
تاريخچه حجاب و عفاف در اديان و اقوام گذشته
بنابر گواهى متون تاريخى، در اکثر قريب به اتفاق ملت ها و آيين هاى جهان، حجاب در بين زنان معمول بوده است؛ هر چند در طول تاريخ، فراز و نشيب هاى زيادى را طى کرده و گاهى با اعمال سليقه حاکمان، تشديد يا تخفيف يافته است، ولى هيچگاه بطور کامل از بين نرفته است. مورّخان به ندرت از اقوام بدوى که زنانشان داراى پوشش منا…