آیین رفاقت
با چه كسانى دوست شويم؟
 يكى از حکماء دربارۀ شرائط انتخاب دوست به فرزندش چنين مى گويد: فرزندم: اگر خواستى براى رفيق انتخاب كنى اين شرائط را در نظر بگير: 1-رفاقت با او مايه زينت تو باشد. 2-اگر از او كمك خواستى به تو كمك نمايد. 3-تو را در گفتارت راستگو بداند. 4-اگر در جائى كم آوردى كمبودت را جبران نمايد. 5-اگر دستت را بر…