آفات زبان
اخلاق در خانواده
 طیبه چراغى عفت‌ورزی زبان امیر مؤمنان، علی(ع) درباره اهمیت زبان می‌فرماید: «دو برتری و فضیلت، انسان را از دیگر مخلوقات ممتاز می‌کند: اول، آنکه با نیروی عقل، حقایق آفرینش را می‌آموزد و دیگر‌ آنکه با قوه منطق و زبان، آموخته‌های خود را به دیگران انتقال می‌دهد».[1] این امتیاز، تنها در انحصار انسان است که با قدر…