آسیب های اجتماعی
ازدواج سفید، حربه اجتماعی غرب برای تغییر سبک زندگی ایرانیان
در یک سالۀ گذشته بحث درخصوص ازدواج سفید و مسائل مربوط به آن بارها و بارها توسط رسانه های مختلف داخلی و خارجی مطرح شده و در این میان برخی از رسانه های معاند نظام با پر و بال دادن های بی مورد به آن، سعی در القای این موضوع را دارد که این مسئله هم چون بحرانی اساسی، گریبان گیر جامعۀ جوان ایرانی شده است. در یک…
خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
اگرچه آسیب های اجتماعی می تواند بسیار گسترده باشد لیکن می توان مسائلی از قبیل اعتیاد، فرار از خانه، خشونت ،انزوای اجتماعی، ناهنجاری های رفتاری، سرقت و کودک آزاری را از جمله نتایج آسیب های اجتماعی عصر حاضر تلقی کرد. در این بخش به اجمال، عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی و نقش خانواده در پیشگیری از آن…
اثرات محرومیت از پدر بر روى فرزندان
وقتى خانه از پدر، تهى مى شود خانواده اى متعادل است که در آن، دو رکن و دو استوانه وجودى یعنى مادر و پدر، حاضر باشند و هم چون دو کفه ترازو وضعى متوازن و متعادل پدید آورند. مطمئنا اگر یکى از این دو کفه، غایب باشند، تربیت کودک، دچار عارضه خواهد شد. در گذشته، یتیمى و بی پدرى وجود داشت، اما مرگ باعث آن م…