آزادی زن
فردایی طلایی برای زنان
اشاره به گفته بعضی متفکران، جهانی شدن اثرات مختلفی دارد که جهت مثبت آن این است که سرمایه داری جهانی فرصت های زنان را برای اشتغال افزایش داده و حکومت جهانی برای ارتقاء جایگاه زنان ابتکارهای قانونی و سازمانی ارائه داده است و جامعه ی مدنی جهانی امکانات بیشتری را برای عدالت جنسی بسیج کرده است و از جنبه …
زن از دیدگاه امام خمینى(ره)
۱- مقدمه یکى از مهمترین الگوهاى دین‏ شناختى حضرت امام در حوزه مسایل زنان که در واقع وجهى اساسى در تمایز میان اندیشه و نگاه ایشان، به شمار می ‏رود، اصل و محور فراگیر و گسترده‏ اى است که در اینجا با عنوان" مسؤولیت و دخالت در سرنوشت" از آن نام می ‏بریم. این مهم با توجه به سرفصل ها و موضوعات متعددى که …