آرامش خانواده
نقش زن و شوهر در آرامش خانواده (2)
در اولين قسمت، ضمن اشاره به روابط متقابل زن و شوهر و نحوه رفتارى كه هر يك از آن دو بايد داشته باشند به مواردى از تمايز موجود بين آن دو پرداختيم. اينك در ادامه، پاره اى از عوامل آرامش محيط خانواده مورد اشاره قرار مى دهيم. 1ـ سپاسگزارى قدردانى از زحمات و خدماتى كه براى انسان، صورت مى گيرد، وظيفه ا…
نقش زن و شوهر در آرامش خانواده (1)
آرامش و امنيت روحى همانند غذا، پوشاك و مسكن از نيازهاى اساسى انسانهاست. از اين رو، موفقترين مكتبها، مكتبى است كه برنامه هايش بر اساس فطرت و تمايلات كنترل شده انسان بوده، نيازهاى درونى و برونى او را برآورده نمايد. اسلام به عنوان جامعترين مكتبهاى آسمانى، به اين نياز روحى، توجه نموده و آموزش و پرورش خود ر…
نقش زن و شوهر در آرامش خانواده (3)
در دو قسمت گذشته به برخى از عواملى كه زمينه آرامش خانواده را فراهم مى كند پرداخته شد. اينك در آخرين قسمت اين بحث، به دو عامل ديگر اشاره مى كنيم و آن گاه پرتو اين آرامش بر فرزندان را به اختصار مرور مى كنيم. 7ـ خروج از منزل با اجازه شوهر با توجه به اجتماعى بودن انسان و لزوم حفظ حد و مرزهاى اجتماعى…