آدمى زاد
تسلط شيطان بر انسان
 رسول خدا(ص) فرموده‌اند: زمانى موسى(ع) نشسته بود كه ناگهان شيطان سوى او آمد و كلاه دراز رنگارنگى به سر داشت،چون نزديك موسى(ع) رسيد،كلاهش را برداشت و خدمت موسى(ع) ايستاد و به او سلام كرد. موسى گفت:تو كيستى؟! گفت:من شيطانم. موسى به او فرمود:اين كلاه چيست؟ گفت :به وسيله اين كلاه دل آدمى زاد را مى ر…