آداب تعلیم
تعليم و تعلم از منظر قرآن
على جواهر دهى تعليم و تعلم از مهمترين امور سعادت‌آفرين براى بشر است. در سايه تعليم بود كه انسان مسجود فرشتگان شد و در سايه تعلم است كه انسان میتواند ديگران را رشد داده و از علم آنها نيز بهره‌مند شود. مفهوم تعليم و تعلم تعلم به معناى ياد گرفتن و دانش آموختن است؛ چنان كه تعليم به معناى آموختن و آموزش…