آثار و بركات
آثار و بركات روزه
عسكرى اسلامپور كريمى مقدمه خداوند متعال به مقتضاي ربوبيت خود، براي تربيت بشر و رساندن او به كمال شايسته خويش يك سلسله عبادات و وظايف اخلاقي معين فرموده است تا آدمي در سايه عمل به آن عبادات و به كار بستن وظايف به كمالي كه براي آن آفريده شده است.، برسد و بهره خود را از نعمات خداوندي به دست آورد؛ زيرا ت…
کربلا - تربت امام حسین علیه السلام
فضيلت و آثار و بركاتي كه براي تربت حسيني است، براي هيچ تربتي و قطعه‏‌اي از قطعات زمين نيست. خاك كربلا قطعه‏‌اي از بهشت است كه خداوند قادر متعال به واسطه قدرداني از يك فداكار در راه دين كه تمام هستي خود را فدا كرده، در آن خاك، بركت و فضيلت و شفا قرار داده است. كربلايش قطعه‌‏اي از جنت است‏             …