خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

با خسيسي همسرمان چه کنيم؟

ديانا  رحمتي

همه ما مي دانيم که خساست امري ذاتي است نه اکتسابي . پول و درآمد براي اين افراد تمام زندگي است . آنها محبت را با پول مي سنجند و حتي هديه اي که مي خرند بر کيفيت و نوع آن توجه اي ندارند . در منزل اين افراد تصميم گيري براي خريد هر وسيله ساده اي بايد بااجازه آنان باشد و براي صدور اين مجوز نيز بايد دلايل قانع کننده اي ذکر شود ترس از بروز واکنشي نامطلوب از سوي آنان بر همه رفتارها و روابط زندگي سايه مي اندازد و آزادي عمل را ازهمه افراد خانواده سلب مي کند . اين افراد در برآوردن نيازهاي فردي خود نيز امساک و خساست به خرج مي دهند تا حدي که سلامتي آنها هم ممکن است به خطر بيفتد .

از اين روست که امروزه زنان خانه دار که البته تعداد آنها روز به روز در حال کاهش است از اينکه بايد براي دريافت هزينه هاي شخصي و تامين مخارج زندگي به دستان همسر خود نگاه کنند ، بيشتر از نسل گذشته عذاب مي کشند و شايد به همين دليل است که دختران امروزي قبل از تشکيل زندگي مشترک به فکر يافتن کار و شغلي حتي با حقوق اندک براي خود مي افتند . خصوصاً وقتي مردان خانواده افراد سخاوتمندي نباشند و بخواهند بر تمام مخارج زندگي به نوعي کنترل و نفوذ داشته باشند ، در چنين صورتي واقعاً ادامه زندگي براي زني که استقلال مالي ندارد دشوار است .

از نظر روان شناسان خساست يک نوع مشکل رواني است که افراد مبتلا به آن در همه رفتارهايشان دچار خست و امساک هستند . به لحاظ علمي ، خساست در شيوه خرج و پس انداز کردن ، رفتارهاي فردي و اجتماعي . ناتواني در برقراري ارتباط با ديگران ، گوشه گيري ، امتناع از حضور در جمع ، توجه بيش از حد به رفتارهاي ديگران و بررسي رفتارهاي آنها به قصد انتظار مشاهده مي شود .

تا زماني که فرد خسيس مجرد است خساست او فقط موجب تنها ماندن وي و دوري از جمع مي شود ، ولي وقتي تشکيل خانواده مي دهد اين مشکل رفتاري به مرور فاصله عميقي را ميان او و همسرش به وجود مي آورد ، چرا که او نمي تواند نيازهاي عاطفي و روحي و رواني همسرش را برآورده کند . حتي مردان خسيس هميشه از رفتارها و تلاش هاي فرزندانشان ناراضي هستند و آنها بر خلاف والدين ديگر که براي فرزندانشان هزينه مي کنند و به دنبال موفقيت آنها هستند ، نه تنها هيچ تلاش و کمکي براي پيشرفت آنها نمي کنند ، بلکه فقط از فرزندان خود توقع دارند .

طاقتم طاق شده است :

يکي از شکايات خانم هاي خانه دار از همسران خسيس شان اين است که در دادن خرجي منزل بيش از اندازه امساک مي کنند . خانم خانه اي که خود را در واقع محرم اسرار و شريک همسر خود مي داند از اينکه همسرش به هنگام خروج از منزل و رفتن بر سر کار مبلغ ناچيزي به عنوان خرجي يک روز بر روي اوپن آشپزخانه قرار مي دهد شکايت و گله گذاري مي کند و مي گويد : او که مي داند با اين پول چيزي نمي توان خريد اگر او بيشتر از اين مبلغ بگذارد آيا فکر مي کند من دشمن او هستم و تمام پول ها را حيف و ميل مي کنم . در حالي که اگر آن پول بيشتر از نياز من باشد من حتماً آن را ذخيره خواهم کرد و براي روز بعد که نياز دارم استفاده مي کنم . به اعتقاد يکي از خانم هاي خانه دار ، بدترين روش ممکن آن است که يک خانم هر روز به دست شوهرش نگاه کند و براي هر خريد حتي يک خريد کوچک منتظر باشد که همسرش به او پول بدهد . خصوصاً اينکه همسرش از خصلت خساست باشد .

خانم مسني که سال ها با خساست همسرش کنار آمده بود مي گويد : يک عمر با خساست همسرم ساختم و چيزي نگفتم ولي امروز ديگر طاقتم تمام شده و مدام با همسرم بدخلقي مي کنم بعضي موقع ها فکر مي کنم بايد انتقام آن روزهاي جواني که مي توانستم خوب زندگي کنم ولي نتوانستم را از او بگيرم .

يا خانم 50 ساله اي که مدام بايد براي خريد هر وسيله اي از منزل به شوهرش جواب پس بدهد ابراز نارضايتي مي کند و مي گويد : مگر من انسان نيستم آيا از خودم اين اختيار را ندارم که براي يک بار هم شده براي دلم از يک لباسي که خوشم آمده بتوانم براي خودم آن را خريداري کنم و مجبور نباشم براي خريد آن به همسرم پاسخگو باشم . تا کي ما زن ها بايد براي هر کاري به همسرمان پاسخ بدهيم و تمام فکر و زندگي مان اين باشد که چگونه خرج کنيم تا همسرمان اعتراضي نکند و او راضي باشد .

آنچه که زنان بايد انجام دهند :

در کنار خساست هاي مالي مردان و سختگيري هاي آنان بر زنان نبايد از ولخرجي هاي برخي زنان هم به راحتي گذشت . بسياري از زنان خانه دار که رنج کسب درآمد را نکشيده اند و از مخارج زندگي آگاهي ندارند توقعات زيادي از همسرانشان دارند . آنها بدون اينکه بدانند همسرشان توانايي مالي تامين تمامي هزينه هاي زندگي را به ميزاني که آنها مي خواهند دارند ، فقط مي خواهند به خواسته هاي مالي خود برسند .

اين گونه رفتارها نيز به مانند خساست مردان که قبلاً نيز گفته شد مي تواند فاصله عميقي را در روابط زن و شوهر ايجاد کند در حالي که بايد به ياد داشت که تنظيم برنامه خانواده بر اساس درآمد شوهر موضوعي است که بايد با دقت تمام از سوي خانم خانه صورت بگيرد و چون نمي توان درآمدها ، خرج ها و خلق و خوي افراد را با يکديگر تطبيق داد اين کار بايد توسط خانم خانه و بر اساس تجربيات خود او انجام شود .

راهکار :

زنان بايد بدانند که بيماري همسر خسيسشان درماني ندارد ، فقط بايد با او مدارا کنند و به عبارت ديگر او را تحمل کنند هر چند که سخت و دشوار است . به اعتقاد روان شناسان مقابله به مثل با اين افراد نتيجه اي نمي دهد شايد موجب تشديد رفتار آنان نيز بشود . بنابراين اگر تصميم به خريد وسيله اي براي منزل را دارند قبل از خريد با همسرشان مشورت کنند چرا که در غير اين صورت ممکن است با جنجال همسرشان رو به رو شوند . زماني که از رفتار او ناراحت مي شويد با او دعوا نکنيد بلکه با لحني ملايم به او توضيح دهيد که اين رفتار او باعث ناراحتي و خجالت شما شده است و او را به رفتاري منطقي تر تشويق کنيد . به فرزندان خود نيز رفتار مقابله به مثل با پدر را ياد ندهيم بلکه به آن ها بفهمانيم که اين عقيده پدر آنهاست و بايد احترام بگذارند . بهتر است براي تقسيم دخل و خرج منزل با آنها همفکري کنيم تا به تدريج تغييراتي در شرايط ايجاد شود .

منبع:مجله راه کمال شماره 24