خانواده شیعی » تربیت فرزند » کودک »

اولين و تنهاترين فرزند

 اولين وتنها فرزندان به طورمعمول مستقل تر ازبقيه هم سن وسالان خود ميشوند.

درباره موفقيت تك فرزندها پيشگويى هاى ضد ونقيضى وجود دارد. بيشترمطالعات نشان مى دهد كه كودكان بزرگتر، تمايلى به شكست دركارهايشان ندارند. به اين پيشنهادها كه مى توانند كارايى اولين فرزند وتك فرزند را افزايش دهند وباعث كاهش مشكلات آنها شوند توجه كنيد :

— فعاليتهاى كودكتان را از زندگى بزرگسالى خودتان جدا كنيد. اگر كودكتان ازاينكه به حساب آورده نمى شود، رنجيده خاطرشد، به او ياد آورى كنيد كه بايد ازداشتن والدينى كه يكيدگر را خيلى دوست دارند وبه هم علاقه مند هستند احساس خوشبختى كند.

— كودكتان را به سمت هرگونه مهارت اجتماعى خاصى بزرگسالان كه مناسب سن او نيست وكودكان هم سن او آنها را انجام نمى دهند، هدايت نكنيد.

—مواظب باشيد كه هيچ يك ازوالدين نبايد دربرابر او حرف هاى خودمانى منفى درباره ديگرى برزبان بياورد. هريك ازوالدين بايد درنظراو بزرگ ومحكم وقوى جلوه كند.

— وقتى كودكتان به تنهايى بازى مى كند،نگران نباشيد. هرروز زمان خاصى را برايش درنظربگيريد تا بتواند به تنهايى عادت كند. او را مجاب كنيد كه مى تواند به برخى بازيهاى بى سروصدا بپردازد. به او توضيح دهيد كه اين ساعت را شما براى انجام كارهاى شخصى خودتان درنظرگرفته ايد.
به او نشان دهيد كه يك ساعت شماطه دار چگونه كار مى كند وبه او توضيح دهيد كه زنگ ساعت در پايان وقت مقرر به صدا درمى آيد.

اولين ساعت تنهايى بايد كوتاه باشد 10 يا 15 دقيقه كافى است. به تدريج آن را به حداقل نيم ساعت برسانيد. كودك شما درعمل مى آموزد كه ازبازى كردن، آن هم به تنهايى لذت ببريد. گاهى بعد ازاينكه زنگ ساعت به صدا درمى آيد، ترجيح مى دهد كه به كارخود ادامه دهد.
كم كم مى توانيد ساعت شماطه دار را حذف كنيد. كودك شما ابتدا ممكن است ازخستگى شكايت كند ولى اگرنسبت به اين شكايات بى توجهى كنيد،مجبور مى شود دست به كارى جديد وابتكارى بزند.اين فعاليتها به مرورزمان وبا دادن فرصت ،براى او جا مى افتد.

— اگركودك ،پسرعمو، پسرخاله و يا دخترخاله اى هم سن خود دارد، ازآنان بخواهيد كه تعطيلات آخرهفته را با خانواده شما بگذرانند.

—اگر درهمسايگى تان كودكى هم سن وسال كودك خود نداريد، مى توانيد همراه فرزندتان به منزل دوستتان برويد تا مورد توجه بزرگترها قرارگيرد ودرصورتى كه آنها هم كودكى داشته باشند، با بچه هاى هم سن وسال خود بازى كند.

— گردش هاى يك روزه خانوادگى يا برنامه هاى تفريحى نيازمند مشاركت تمام افراد خانواده براى بچه ها به ويژه تك فرزندان زيرسن دبستان ،فعاليتى بسيارمهم ومناسب است.
—مسافرت هاى طولانى خانوادگى و يا مسافرت هايى با خانواده ديگرى كه بيشتر ازيك فرزند دارند، به كودك شما كمك مى كند تا نگرشى واقعى درباره وضعيت خود به دست آورد وبا شكلهاى گوناگون خانواده آشنا شود.

— ازمراقبت زياد وانجام دادن همه كارهايش بپرهيزيد. اگرچه ممكن است برايتان سخت باشد ولى مى توانيد خود را با يكى از خانواده هايى كه دو يا چند فرزند دارند وبا شما نيزمرتبط هستند مقايسه كنيد.

— ازتعريف وتمجيد زياد بپرهيزيد. تعريف وتمجيد بيش ازحد باعث مى شود كه انتظارات نا ممكن ملكه ذهن تنها فرزند يا اولين فرزندتان شود.