اولين محاصره فرات در کربلا 6 محرم

به نقلى در اين روز عمر سعد، شبث بن ربعى خبيث را همراه سه هزار مرد سفاک با کوبيدن طبل و دهل، کنار فرات فرستاد که اطراف آن را به محاصره درآورند.(1)

پي نوشت:
1-تقويم شيعه، ص 18.