اولین محاصره فرات در کربلا ۶ محرم

به نقلى در این روز عمر سعد، شبث بن ربعى خبیث را همراه سه هزار مرد سفاک با کوبیدن طبل و دهل، کنار فرات فرستاد که اطراف آن را به محاصره درآورند.(۱)

پی نوشت:
۱-تقویم شیعه، ص ۱۸٫