آیا برای یک مسلمان که آگاهی نسبی از اصول و مبانی اسلام دارد، قابل قبول است که مقلب القلوب بودن خداوند که در ادعیه و روایت آمده است، به این معنا باشد که خداوند (العیاذ بالله) قلب­های مؤمنین را با دو انگشت خود گرفته است؟ ابن تیمیه در کتاب تلبیس الجهمیه می­گوید: ما ایمان داریم به اینکه خداوند مقلب القلوب است و قلب­ها بین دو انگشتان او قرار دارد «ان القلوب بین اصبعین من اصابعه و انه یضع السموات علی اصبع و الارضین علی اصبع»[1]

[1] . بیان تلبیس الجهمیه، ج 2، ص17.