انکار خداوند در آیین بودیسم

بودیسم بر خلاف مکاتب فلسفی و ادیان دیگر که هر کدام به نوعی قائل به وجود خالق و صانع عالم هستی هستند، عالم را قدیم و ازلی و بی‌نیاز از خالق می‌داند[۱] و وجود خداوند را انکار می‌کند.[۲] بودا «از وجود مافوق طبیعت که ازلی و بالذات و خالق عالم و صانع آسمانها و زمین می‌باشد و سرنوشت افراد انسانی را در قبضه داشته و قاضی حاجات و مجیب دعوات و قبله نماز و صلات باشد بحثی به میان نیاورده»[۳] و ماده را قائم به ذات می‌داند و به نوعی الحاد دچار می‌شود و از پاسخ‌گویی به این سؤال که ماده محدود بوده و محتاج علت است و باید علتی داشته باشد عاجز، می‌ماند. پیروان بودیسم که با انکار وجود هر نوع خدا سعی در انکار خدایان هند و بت‌پرستی هندوها داشتند در طول زمان خود گرفتار بت‌پرستی شده و به جای بت‌های متعدد هندوان، تماثیل بودا را بت خود قرار داده و بت‌پرستی شرک‌آلود هندوها را به بت‌پرستی کفر‌آمیز بودایی تبدیل کردند.

در اینجا چند سوال متوجه آیین بودیسم مس شود که باید پاسخ داده شود:

  1. دلیل بر بی نیازی عالم طبیعت از خالق چیست؟ آیا برای این ادعا برهان و دلیل منطقی وجود دارد؟ آیا جز انکار و عدم پذیرش دلایل وجود خالق چیزی دیگری به عنوان دلیل برای این مطلب می تواند وجود داشته باشد؟
  2. آیا بودیسم پس از انکار خدا و یا خدایان هندوئیسم ، بودا را به عنوان خدا نپذیرفته اند؟
  3. بودیسم چه دلیلی بر لزوم پرستش مجسمه بودا دارند؟

[۱] . آریا، غلامعلی، آشنایی با تاریخ ادیان،‌ ص۴۷، انتشارات پایا، چاپ سوم، ۱۳۷۹.

[۲]  همان.

[۳]  . جان بایر ناس، تاریخ جامع ادیان، ص ۱۸۹.‌انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۰ هـ . ش.