امان نامه براى فرزندان اُم البنين 9 محرم

عصر روز نهم محرم شمربن ذى الجوشن نزديک لشگر امام(عليه السلام) آمد و صدا زد کجا هستند فرزندان خواهر من عبدالله و جعفر و عثمان و عباس (اين چهار نفر فرزندان اُم البنين بودند که از قبيله بنى کلاب بود و شمر هم از همان قبيله بود از اين جهت فرزند خواهر گفت) امام(عليه السلام) فرمود: جواب او را بدهيد اگرچه فاسق است.

آنها نزد شمر آمدند و فرمودند: کارت چيست؟ گفت: اى فرزندان خواهر شما در امانيد از طرف حسين کناره گيرى کنيد و سر از اطاعت يزيد در آييد. حضرت عباس(عليه السلام) صدا زد که بريده باد دستهاى تو و لعنت باد امانيکه تو آوردى، امر مى کنى دست از مولاى خود برداريم و به اطاعت ملعونان در آئيم، ما را امان مى دهى و پسر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را امان نيست، شمر غضبناک شد و به لشگرگاه برگشت.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 24.