,

امامزاده شاه قطب الدين حيدر(ع) بند ملا

نسب اين امامزاده براساس شجره نامه مستند به امام حسن مجتبى (ع) مى رسد که دربخش جنوبى رودان درمحله بند ملا قرار دارد .