ابوالعباس محمد نسب هشتمش به حضرت ابولفضل عليه السلام مى رسد.

حضرت ابوالعباس در زمان عبدالله مستکفي – بيست و دومين خليفه عباسى که کوشش و جديت تمام براى دستگيرى بنى هاشم با جمعى از اعمام به طرف ايران متوارى و در ايران متفرق شدند و ابوالعباس به اصفهان عزيمت نمود .

ابوالعباس (ع) مدتى در دکان حدادي به شاگردى گذرانيد در آن موقع حکومت اصفهان را دستور آمد که بني هاشمى در هر کجا ديده شد شهيد نمايند.

يکنفر از شاگردان حداد (آهنگر) به نسب او پى برد و به مأمورين اطلاع داد. ابوالعباس شبانه به حدود جي فرار نمود، مأمورين او را ديده و شناخته و دستگيرنمودند و در همين محل فعلى که قبرش مي باشد شهيد کردند.

تاريخ شهادت اين امامزاده در سال 342هجرى اتفاق افتاده است.