بناى آرامگاه آمنه خاتون دختر امام جعفر صادق (ع) ، در شهر قزوين قرار دارد و متعلق به دوره صفويه است . طرح داخلى بقعه ، هشت ضلعى و طرح بيرونى آن گرد است و محرابى با مقرنس دارد . بر فراز بقعه ، گنبد بزرگ دوپوش و كاشيكارى شده قرار دارد . پنجره هاى زير اين گنبد داراى چهار شباك (پنجره) گچى پركار و نفيس است . در دوره قاجار ، اتاقى به بقعه الحاق شد . در اين اتاق چاهى مقدس و مورد احترام وجود داشت .