هنگامى که حضرت یوسف(علیه السلام) را پس از بیرون کشیدن از چاه، به بازار مصر برده و در معرض فروش قرار دادند، مردى رهگذر، با دیدن چهره پاک و مـعـصـومـانـه آن حـضرت، متاثر شد و رو کرد به مردمى که براى خرید و فروش برده جمع شده بودند و گفت: به این کودک غریب و بی گناه رحم کنید و با او مهربان باشید.
حـضـرت یوسف(علیه السلام) که با وجود سن کم، از ایمان و اعتماد به نفس کاملى برخوردار بود، با شنیدن این سخن آن مرد، رو به او کرد و فرمود: آن کس که خدا را دارد، هرگز گرفتار غربت و تنهایى نمى شود.

منبع: ورام بن ابی فراس؛مجموعه ورام؛ ج ۱؛ ص ۳۳