آیت الله مرتضی مطهری

مرتضی مطهری ، (فریمان مشهد ۱۲۹۴ – شهادت : تهران ۱۳۵۸ ش)

شهید مرتضی مطهری در۱۳ بهمن ۱۲۹۸ درفریمان مشهد متولد شد . دردوازده سالگی وارد حوزۀ مشهد شد ودر۱۳۱۶ به حوزۀ قم رفت . اودرآن جا درمحضرآیت الله صدوقی وآیت الله مرعشی نجفی وآیت الله بروجردی وآیت الله علامه طباطبایی وآیت الله سید محمد حجت وسید محمد محقق داماد وبرخی دیگردانش اندوخت . دراین زمان ، درمحضرامام خمینی (ره) نیزحاضرشد و بهره ها برد . در۱۳۳۱، به تهران مهاجرت ودرمدرسۀ مروی تدریس را آغازکرد وسه سال بعد دردانشکدۀ الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران مشغول شد . درگیرهای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ درکنارامام خمینی ومردم بود وبارها به سبب سخنرانی های آتشین و روشنگرانه درانجمن اسلامی دانشجویان تهران عاملان رژیم پهلوی او را به زندان افکندند مبارزات سیاسی و فعالیت­های علمی علامه شهید مطهری بسیارمفصل است و دربرخی آثاردیگران بدان پرداخته شده است. علامه مطهری در۱۱اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست سه تن از اعضای گروهک انحرافی فرقان به شهادت رسید .

علامه آثارمتعددی درزمینۀ قرآن تألیف کرده که از آن­ها می توان به کتاب های موضوعی دربارۀ فلسفۀ تاریخ ازدیدگاه قرآن وعقل وتعقل درقرآن وانسان درقرآن وشناخت قرآن اشاره کرد ، اما دراین میان سخن رانی ها آن بزرگواردرتفسیررا نباید ازیاد برد .

سلسله جلسات هفتگی علامه درمدت ۲۵ سال درتفسیرقرآن بر روی نوارضبط شده وپس ازبازنویسی وتدوین به چاپ رسیده است . این تفاسیراز سورۀ مریم آغاز شده و تا آخرقرآن ادامه یافته وسپس باری دیگر از ابتدای قرآن آغازشد وتا آیۀ ۲۳ سورۀ مریم ادامه یافته است (آشنایی با قرآن ، ج ۲ ، ص ۷) . وی درآغازهرجلسه آیات مورد نظررا مطرح می کرد وکلمات ولغات مشکل را توضیح می داد و سپس به تحلیل وتوصیف آیه و مطالب تاریخی وموقعیت نزول وفرهنگ زمانه و اوضاع عصربعثت می پرداخت . ازشاخصه های مهم این اثربررسی تحلیلی وتاریخی آن است که برارزش اثرافزوده است . ازاین مجموعه ، شش جلد شامل سوره های حمد و بقره ونوروزخرف ودخان وجاثیه وفتح وقمرورحمان و واقعه وحدید وحشر وممتحنه وآیاتی از سوره های انفال وتوبه است که در ۱۳۵۹ – ۱۳۷۶ درانتشارات صدرا چاپ شده است (خرمشاهی ، دانش نامۀ قرآن و قرآن پژوهی ، ج ۱، ص ۶۵۷) .

پی نوشت ها:

خرمشاهی ، بهاء الدین (۱۳۷۷) . دانش نامۀ قرآن وقرآن پژوهی ، تهران .