فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

شیخ محمدعلی معزی دزفولی(ره)

ولادت

 مرحوم آیت الله آقا شیخ محمدعلی معزی فرزند مرحوم شیخ عبدالحسین ازعلماء عالی مقام وبزرگ ومشهورخانواده معزی است که درپانزدهم ماه رجب سال یکهزارودویست ونود وهشت قمری درشهردزفول متولدشده است.

تحصیلات

دوران بعدازخاتمه تحصیلات دبستانی معمول آن زمان ،وی مقدمات علوم عربیه وفقه واصول وسایرمعلومات مربوطه رادرمحضرجدبزرگوارخود مرحوم آیت الله شیخ محمدطاهر وسایربزرگان ازاهل فن وادباءزبان عربی معاصر به پایان رسانیده است.

بخش دوم:دوران تحصیل ومطالعه وتحقیق اواست تقریبا از سن ۱۸ سالگی مشغول تدریس طلاب علوم دینی گشته است و از سنین ۲۰الی ۲۵ سالگی دامنه مطالعات کتب فقیه نموده است .

تالیفات

بخش سوم:دوران تالیف کتب است .اولین تالیفی که بایدقدیمی ترین تالیف او به حساب آوردکتابی است دراحکام بقاء بقاء برتقلیدمیت که کتاب مذکور راتقریبا در سن بیست و پنج سالگی تالیف نموده است وهمچنین درحدود پنجاه سال از زندگانی پربرکت خودرا صرف تالیف کتاب بسیارباارزش فقهی استدلالی تجدیدالدوارس وتحدیدالمدارس رادر هشت جلد به زبان عربی تالیف نموده است .واز دیگرموّلفات ارزشمنداین شیخ بزرگوار عبارتند از:

۱-رساله ای در مقدمات نماز

۲-رساله ای دراحکام خلل وقضاء فوائد نماز

۳-رساله در افعال نماز

۴-رساله مستقلی در احکام خلل وسهو

۵-رساله ای درمناسک حج که احکام احکام حج را بازبانی ساده وعباراتی روان به فارسی به رشته تحریردرآورده است

۶-رساله عملیه اوبه فارسی مشتمل برعبادات

۷-مجموعه ای مشتمل براجوبه مسائل متفرقه درفقه وتفسیروغیره

۸-حواشی برکفایت ملا محمدکاظم خراسانی در اصول

۹-حواشی متفرقه برمنظومه مرحوم حاج ملا هادی سبزواری درحکمت

۱۰-غیره …..

مسافرتها

 ایشان در سال ۱۳۲۰شمسی مسافرتی به مشهد مقدس جهت زیارت نمودودررفتن وبرگشتن ازمشهد،مدتی رادرتهران توقف نمود.ودرآن مدت دوستان با وفاوارادتمندانی صمیمی باوی آشنایی پیداکرده انداز جمله حاج شیخ حسینعلی راشدازخطبای نامدارواستاددانشکده معقول ومنقول دانشگاه تهران وسیدمحمد مشکوه  ومیرجلال الدین محدث  ارموی وحاج سیدنصرالله تقوا و…وهمچنین مسافرتی به اهواز نموده بود ودر حدود دو سال درآنجااقامت کرد، مردم آن شهرستان از ایشان استفاده های معنوی برده اند وهمین مسافرت سبب شدکه قسمت عمده دو کتاب تجدیدالدوارس به همت مردم متدین آن شهرچاپ گردید.

وفات

وسرانجام این شیخ بزرگوار دراواخرماه رمضان ۱۳۸۹قمری مبتلا به مرض سختی شدکه کم کم قوای اوراتحلیل بردوبعد ازیک سال دردوازدهم ماه رمضان سال ۱۳۹۰قمری مطابق با ۲۱آبان ماه سال ۱۳۴۹بعد ازنود واندی سال زندگی سرپا خدمت به دین ودیانت وملت ،این جهان فانی راوداع گفت وبه جهان باقی شتافت.ودر مقبره خانوادگی در شهردزفول به خاک سپرده شد.