شیعه شناسی » اعتقادات » عدل الهی »

آیا شفاعت با عدل سازگار است؟

اشکالى که ممکن است در خصوص مسئله شفاعت به اذهان متبادر شود این است که آیا برداشتن عذاب از شخص مجرم در روز قیامت، بعد از آنکه خداوند وعده عذاب داده و بر حذر داشته است، یا عدل است و یا ظلم، اگر عدل باشد، پس اصل آن حکمى که چنین عذابى را به دنبال مى کشد ظلم بوده و لائق ساحت قدس حضرت احدیّت نیست؛ و اگر ظلم باشد، پس شفاعت أنبیاء مثلاً درخواست ظلم از خداوند است، و چنین درخواستى ناشى از جهل است و نمى توان به ساحت أنبیاء صلوات الله علیه نسبت داد.

جواب این اشکال، نقضى و حلّى است. و امّا نقضى، مانند اوامر امتحانیّه که اثبات حکم اوّل که امتحانى است و رفع آن در وهله ثانیه، هر دو عدل است و هر دو صحیح. زیرا حکمت در آن، امتحانِ باطن و نیّت مکلّف است و اختیار سریره و به فعلیّت درآمدن قوّه اوست. در مورد شفاعت نیز مى گوئیم: ممکن است که نجات از اوّلین مرحله براى جمیع مؤمنین نوشته گردد؛ و به دنبال آن، احکام الهیّه و کیفرهاى مخالفت آنها از انواع عقاب تدوین شود، تا کافران بواسطه کفرشان به هلاکت رسند، و مؤمنان نیکوکار به واسطه اطاعت درجاتشان بالا روند، و مؤمنین گنهکار آن نجاتِ غائى و سعادت نهائى را به واسطه شفاعت ـ گرچه نسبت به بعضى از انواع و افراد عذاب باشد ـ دریابند، و نسبت به بعض دیگر مانند وحشت هاى برزخ و دهشت هاى روز رستخیز عذاب شوند. و علی هذا هم جَعلِ اصلِ حکم و جعل عقاب مخالفت در اوّل، و هم رفع عقاب در ثانى، هر دو عدل و حقیقت بوده است.

و امّا جواب حلّى آن ست که: همان طور که گفتیم، رفع عقاب به واسطه شفاعت مغایرتى با حکم اوّل ندارد تا مستلزم عدل و یا ظلم باشد؛ مضادّه و مزاحمت و مُصادمتِ حکم عفو و حکم عقاب، در صورت مغایرت است. ولیکن اثر حکم شفاعت و عفوِ پیروِ آن، به نحو حکومت بر حکم اوّل است؛ یعنى مُجرم را از تحت عنوانى که موضوعیّت براى عذاب دارد خارج مى کند و او را مصداق صفات دیگرى از خداوند چون رحمت و عفو و غفران او، و گرامى داشتن او مقام شفیع را به اکرام و اعظام، قرار مى دهد؛ بنابراین مغایرت و ضدّیّت کجاست؟ هردو حکم صحیح، و هر کدام در محلّ خود و روى موضوع خود است.

منبع :معادشناسى ۹، صفحه ۳۴۶-۳۴۴