دو گانگی نظام عقیدتی در مسیحیت:

 در میان ادیان موجود دنیا دین مسیحیت تنها دینی است که دارای دو نظام عقیدتی در مورد شخص حضرت مسیح (علیه السلام) می باشد. دین مسیحیت از یک طرف می گوید که حضرت مسیح خدا است و بر الوهیت آن حضرت پافشاری می کند مثلا می گوید: «در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود… پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید.»[۱] و از طرف دیگر بر این عقیده تاکید می شود که عیسی بنده خدا است و در عین حال خداست. در اناجیل بر این مطلب در ضمن اینکه عیسی پسر خداست جملاتی زیادی وجود دارد.  قائل شدن مقام الوهیت برای عیسی، با عقل ناسازگار است. عقل آدمی نمی‌تواند بپذیرد که وجود نامحدودی، در جسم موجود محدود حلول کند. یا یک موجود مادی به خدا تبدیل شود. اعتقاد به الوهیت، با آموزه‌های تمام ادیان مخالف است. تمام ادیان الهی بر بندگی و رسالت پیامبران از ناحیه خداوند،تأکید داشته‌اند.

مسیحیان هیچ جوابی برای این اشکال عقلی ندارد و هرجواب هم که داده اند مهمل و نامفهوم است.

پی نوشتها

[۱] . ر.ک: انجیل یوحنا، باب۱: ۱-۲ ا؛ همان، باب ۱۰: ۳۰ و نیز رساله پولس به کولسیان، باب ۱: ۱۵.