ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » روزه داری در ادیان دیگر »

آيين سيک

در آيين سيک به روزه دارى به جز موارد پزشکى توصيه نمى کنند . روحانيون سيک معتقدند روزه دارى هيچ منفعتى براى شخص روزه دار ايجاد نمى کند . رهبر سيک ها صاحب گوروگرانت مى گويد: کسانى که به روزه دارى ممارست مى کنند منفعت زيادى نمى برند

(گورو گرانت صاحب صفحه 216(.