فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت الله حاج شيخ ميرزا حسنعلى مرواريد(ره)

(1425 هـ.ق)

ولادت

آيت اللّه ميرزا حسنعلى مرواريد در خانواده اى متدين، كه از آن چند عالم بزرگوار ديگر نيز، مانند پـدر مـرحومشان شيخ محمدرضا (1299 – 1338ه)، معروف به تقوا وپرهيزكارى، و عمويشان شيخ عـلـى اكبر، كه يكى از شاگردان محمد كاظم خراسانى بود،ديده به جهان گشود.
خاندان

خواجه شهاب الـديـن عبد اللّه مرواريد كرمانى (865 – 992ه)، يكى از اديبان زمان خود و نويسندگان معروف آن دوره، جـد پـدرى ايـشان است . و آيت الله شيخ حسنعلى تهرانى (متوفاى سال 1325ه)، كه يكى از شاگردان برجسته ى ميرزا محمد حسن شيرازى كبير بود، جد مادرى آن بزرگوار است .
اساتيد

آيت اللّه شيخ حسنعلى اصفهانى، وشيخ هاشم قزوينى ازاساتيد ايشان هستند. وى بيشترين اوقات درسى خود را در خدمت آيت اللّه آقا ميرزا مهدى اصفهانى بوده است . او تاپايان عـمر آيت اللّه آقا ميرزا مهدى اصفهانى ملازم ايشان بود. دو سال بعد از فوت استادش قريب چهل سـال،به تدريس خارج فقه اشتغال داشت و درسهايى در معارف الهى ارايه داد و عده اى از علما و فضلا از محضر ايشان بهرمند شدند.
تأليفات

يكى از تاليفات برجسته ى آن ابرمرد، كتاب تنبيهات حول المبدا والمعاد است كه با موضوعاتى مـانند اعتقادات اسلامى در توحيد و صفات، خلق روح انسانى، افعال انسان، سرنوشت وبازگشت بـه سـوى خـدا، و نـيز برخى از موضوعات در رابطه با مسائل اعتقادى كه شامل فروع وتفصيلات است، سر و كار دارد.
وفات

سرانجام اين عالم با تقوا و مردمى در آستانه يكصد سالگى در تاريخ 20 شعبان المعظم 1425 هـ ق دار فانى را وداع گفت