تؤدور ويلهلم آلوارت آلمانى اسلام شناس و متخصص در کتاب شناسى اسلامى و زبان و ادبيّات عربى در چهارم ژوئيه 1828 در گرايفسوالد متولد شد و پس از هشتاد و يک سال عمر پر برکت در راه علم و ادب اسلام شناسى در دوم  نوامبر 1909 در همانجا بدرود حيات گفته است.

 تحصيلاتش را در دانشگاه گرايفسوالد تحت تعليمات پروفسور کوزگارتن (1850-1792) شروع کرد و در دانشگاه گوتينگن زير نظر پروفسور اوالد به تحصيلات خود ادامه داد و به درجه دکترا در زبان شناسى نايل گرديد .

مشاغل

در 1856 به معاونت کتابخانه دانشگاه زادگاهش انتخاب شد و در همين سال اثر اولى خود را به نام (( درباره نظم و نشر زبان عربى )) به وجود آورد .

در سال 1857 دانشيار دانشگاه زادگاهش گرديد.

سپس به کتابخانه هاى گوتا در آلمان و پاريس مأمور شد و از نسخه هاى چاپى و خطى شرقى زيادى بالغ بر يکصد جلد را بررسى کرد و از آنها عکسبردارى نمود .

 در 1961 پروفسور زبانهاى شرقى دانشگاه زادگاهش گرديد .

 در سالگرد هشتاد سالگيش نشان عقاب قرمز، درجه دوم پروس و فرمان تاج شاهى، درجه دوم هانرى به او اهدا شد .