آشنايى با عدل در تکوين

آشنايى با عدل در تکوين
عدل تکوينى
در اين قسم از عدالت، سخن در پيرامون وظايف و تکاليف الهى بر بندگان و پاداش روز جزا نيست، بلکه محور بحث در اين قسم نظام آفرينش و اينکه اين نظام بر اساس عدل و داد استوار است مي ‏باشد.
معنى عدل در آفرينش اين است که در جهان آفرينش تعادل حکومت مي ‏کند و سراپاى جهان موزون و متعادل بوده و در ترکيب اجزا آن، تناسب و تعادل کاملا رعايت‏ شده است.
اثبات اين نوع عدالت بر عهده بررسى نظم جهان است و بشر با بررسيهاى علمى تا آنجا که دست‏يافته غير از نظم و حساب و تناسب و اينکه هر چيزى بجاى خويش نيکو است چيزى نيافته است.
و اينکه در روايت آمده:«بالعدل قامت السموات و الارض‏» (1) زمين و آسمانها بر عدل استوار است مطلب بسيار متينى مي‏باشد زيرا اگر فاصله کرات و وضع و حرکتهاى آنها با حساب معين و متعادلى انجام نمي‏گرفت هر آن محکوم به نيستى و زوال بودند.
پى ‏نوشت
 1- تفسير صافى، سوره الرحمن ذيل آيه ووضع الميزان