آشنایى با عدل در تکوین

آشنایى با عدل در تکوین
عدل تکوینى
در این قسم از عدالت، سخن در پیرامون وظایف و تکالیف الهى بر بندگان و پاداش روز جزا نیست، بلکه محور بحث در این قسم نظام آفرینش و اینکه این نظام بر اساس عدل و داد استوار است می ‏باشد.
معنى عدل در آفرینش این است که در جهان آفرینش تعادل حکومت می ‏کند و سراپاى جهان موزون و متعادل بوده و در ترکیب اجزا آن، تناسب و تعادل کاملا رعایت‏ شده است.
اثبات این نوع عدالت بر عهده بررسى نظم جهان است و بشر با بررسیهاى علمى تا آنجا که دست‏یافته غیر از نظم و حساب و تناسب و اینکه هر چیزى بجاى خویش نیکو است چیزى نیافته است.
و اینکه در روایت آمده:«بالعدل قامت السموات و الارض‏» (۱) زمین و آسمانها بر عدل استوار است مطلب بسیار متینى می‏باشد زیرا اگر فاصله کرات و وضع و حرکتهاى آنها با حساب معین و متعادلى انجام نمی‏گرفت هر آن محکوم به نیستى و زوال بودند.
پى ‏نوشت
 ۱- تفسیر صافى، سوره الرحمن ذیل آیه ووضع المیزان