گوناگون » شخصيت ها » شیعه پژوهان غربی » فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » مستشرقین »

آسين پالاسيوس

آسين پالاسيوس

Miguel Asin Palacios
(1871 – 1944 م.)

خاورشناس پركار اسپانيايى، كه داراى مطالعات و آثارى در ادبيات فارسى، عربى، الهيات،فلسفه اسلامى و مسيحيت است.

پايان نامه دكترى خود را درباره غزالى نوشت (1896).

اشتغلات علمى او عبارتند از: استاد زبان عربى در دانشگاه مادريد، تاسيس مجله فرهنگ اسپانيايى، سرپرست مجموعه كتب آباء شرقى، سردبير مجله آندلس و عضو مجمع علمى عربى دمشق.
حاكميت اسلام در پهنه بخشى از اروپا و نفوذ فرهنگ اسلامى در آنجا، به ويژه در اسپانياو آثار باقى مانده از آن دوران، زمينه هاى گرايش آسين به فرهنگ و تمدن اسلامى شد و درهمين راستا، وى حاصل پژوهشهاى متعدد خود را در قالب كتاب و مقاله منتشر ساخت.

درمورد فرقه ها و گرايشهاى اسلامى، تحقيقات وى درباره ابن حزم، غزالى به عنوان يك متفكربرجسته اشعرى و جاحظ به عنوان يك انديشمند معتزلى و نيز در خصوص شاذليه قابل توجه اند.
كتاب الفصل فى اهواء الملل و النحل را همراه با ترجمه اسپانيايى و بررسى آراى ابن حزم، در پنج جلد منتشر كرد.

مطالعات وى در مورد ابن حزم، به همين جا پايان نيافت، بلكه الاخلاق و السلوك ابن حزم را به اسپانيايى ترجمه كرد.

دو كتاب با عنوانهاى ابن حزم قرطبى نخستين مورخ آراى دينى وابن حزم قرطبى در سالهاى 1924 و 1926 به زبان اسپانيايى در مادريد منتشر كرد.

مقاله تحليلى «كلام نقلى ابن حزم قرطبى » را نوشت و رساله اى از ابن حزم با عنوان «نسخه خطى منتشر نشده ابن حزم » به چاپ سپرد.
اما آثار آسين در مورد غزالى، شامل ترجمه برخى آثار غزالى و تحليل آراى اوست.

وى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد را به اسپانيايى ترجمه كرد. همچنين هفت مقاله و كتاب در بررسى آراى غزالى نوشت كه عناوين آنها عبارتند از: عقيده و اخلاق و پارسايى از نگاه غزالى، «معنى واژه تهافت در آثار غزالى وابن رشد»، «عرفان غزالى »، غزالى و مسيحيت (وى در اين كتاب تحليل گسترده اى از كتاب احياء علوم الدين ابوحامد غزالى ارائه كرده است، «نفسانية الاعتقاد بحسب الغزالى »، «نقسانية الوجد الصوفى عند صوفيين كبيرين: الغزالى وابن عربى ».
تورمدا رساله «منازعة الحمار» اخوان الصفا را به خود نسبت داده بود، آسين با توضيح اينكه اين رساله ها از اخوان الصفاست، آن را در مادريد منتشر كرد (1914).

در سال 1930 مقاله اى در توصيف و تحليل كتاب الحيوان و البيان و التبيين جاحظ نوشت.

آسين در مقاله اى در مجله اندلس، به شاذليه پرداخت.

شاذليه از فرق صوفيه در شمال آفريقا و داراى اعتقادات كلامى ويژه اى است. سلسله جنبان اين فرقه على بن عبدالله بن عبدالجبار بن تميم شاذلى (591 – 656ق.) است.