آداب و سنن حضرت پیامبر (ص) در مسکن

حضرت محمد (صلّى اللّه عليه و آله ) از دنيا رفت در حالى که خشتى بر روى خشتى ننهاد .

رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله ) فرمود: مسجدها مجالس پيامبران است.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: پيامبر اکرم (صلّى اللّه عليه و آله ) هرگاه مى خواست در گرماى تابستان از خانه بيرون رود روز پنجشنبه مى رفت، و هرگاه مى خواست در سرماى زمستان به خانه باز گردد روز جمعه به خانه باز مى گشت.

حضرت خديجه (عليها السّلام) گويد: پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله ) هنگامى که وارد خانه مى شد ظرف آب طلب مى کرد و براى نماز وضو مى گرفت، آن گاه بر مى خاست و دو رکعت نماز کوتاه مى گزاشت، سپس به بستر خواب مى رفت.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله ) هرگز بر دشمن شبيخون نزد.[1]

ملحقات

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله ) فرمود: خروس سفيد دوست من است و دشمن آن دشمن خداست؛ اين حيوان صاحبش را و تا هفت خانه از همسايگان را پاسبانى مى کند. (انس گويد) رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله ) آن را شبها در خانه خود نگاه مى داشت.

حضرت رضا (عليه السّلام) فرمود: در خروس سفيد پنج صفت از صفات پيامبران وجود دارد : شناختن اوقات نماز، غيرت مردانه، سخاوت، شجاعت و کثرت آميزش با همسر.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: خانه هيچ پيامبرى نبود مگر آنکه در آن کبوترى نگهدارى مى شد، زيرا سفيهان جنّ با بچه هاى خانه سر به سر مى گذارند، اماوقتى کبوتر در خانه باشد با آنها بازى مى کنند و به اهل خانه کارى ندارند.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در خانه رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله ) يک جفت کبوترسرخ رنگ بود.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله ) کراهت داشت که بدون چراغ وارد خانه تاريک شود.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله ) دوست داشت که در زمستان دخول و خروجش از خانه در شب جمعه باشد.

على (عليه السّلام) فرمود: از سنّت است که چون وارد مسجد شدى رو به قبله بنشينى.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: سقف خانه ها را[ با عکس هاى حيوانات و صورت جانداران ] نقاشى نکنيد، زيرا رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله ) از اين کار کراهت داشت.

منبع: سنن النبى،علامه سيد محمدحسين طباطبائى

پاورقي‌:

[1] . مناسبت اين حديث با آداب مسکن و خانه آن است که هيچ گاه پيامبر اعظم (ص) شب هنگام که دشمن درمنزل يا اردوگاه خواب است بر او حمله نمى کرد.

در اين حديث از خواب به مرگ تعبير شده است چنانکه در سوره زمر آيه 42 آمده است.