آداب و سنن حضرت رسول (ص) در مسواک کردن

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: مسواک کردن از سنن پيامبران است.

على (عليه السّلام) فرمود: مسواک کردن موجب خشنودى خداوند، و سنّت پيامبر، و خوشبو کننده دهان است.

پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) هر شب سه بار مسواک مى کرد: يک بار پيش از خواب، يک بار وقتى از خواب براى نماز شب برمى خاست، و يک بار پيش از آنکه براى نماز صبح از خانه بيرون رود.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) چون نماز عشا را مى خوانددستور مى داد آب وضو و مسواکش را آماده کنند و روى آن را پوشانيده نزد سر اوبگذارند . آنگاه مى خوابيد آنقدر که خدا بخواهد.

سپس از خواب برمى خاست و مسواک مى کرد و وضو مى گرفت و چهار رکعت نماز مى گزارد، دوباره مى خوابيد و باز از خواب برمى خاست و مسواک مى کرد و وضو مى گرفت و نماز مى خواند.

آن گاه امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) براى شما سرمشق خوبى است (شما هم به او اقتدا کنيد). و در آخر سخن فرمود: پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) هر بار که از خواب برمى خاست مسواک مى کرد.

پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) براى هر نمازى مسواک مى کرد.

پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) در هنگام مسواک کردن مسواک را به عرض دندانهامى کشيد .

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) با چوب اراک مسواک مى کرد، و جبرئيل او را چنين دستور داده بود.

ملحقات

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) فراوان مسواک مى کرد .

مسواک کردن در سحر پيش از وضو، از سنّت است.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) فرمود: چوب درخت مبارک زيتون براى مسواک خوب است، دهان را خوشبو مى کند، جرم دندان را مى برد، و آن مسواک من ومسواک پيامبران پيش از من است.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) فرمود: هر که روزى دو بار مسواک کند بر سنّت پيامبران (عليهم السّلام) مداومت نموده است.

منبع: سنن النبى،علامه سيد محمدحسين طباطبائى