آئین بندگى و نیایش ترجمه عده الداعی

درباره ترجمه:

« آئین بندگى و نیایش»، ترجمه فارسى کتاب ارزشمند« عدهالداعی و نجاح الساعی» ابن فهد حلى، به قلم حسین غفارى ساروى است. مترجم ترجمه روان و سلیسى به دست داده است و لذا خواننده به آسانى مى تواند با آن ارتباط برقرار کند.

 از ابتکارات مترجم، شماره گذارى روایات است که بنا بر آن، ۸۳۶ روایت در این اثر ذکر شده است. برخلاف برخى از مترجمین که به ذکر ترجمه روایات بسنده مى کنند، مترجم بهتر دیده است که نص روایات را نیز ذکر کند که خواننده نیاز به مراجعه به متن اصلى نداشته باشد.

 در پاورقى کتاب آدرس آیات، ارجاع مطالب به روایات از پیش ذکر شده در کتاب و توضیح برخى عبارات آمده است.

منابع:

 متن کتاب.